WEBVOORWAARDEN

Deze website en de inhoud ervan die wordt weergegeven via het domein www.bicgraphic.com is het eigendom van BIC GRAPHIC EUROPE, S.A., - vanaf nu BGE - die de voorwaarden voor het gebruik en de navigatie daarvan beschikbaar stelt.

Eveneens worden de verboden en verantwoordelijkheden onthuld die voortvloeien uit het onjuiste gebruik van de weergegeven inhoud, zoals teksten, grafieken, tekeningen, ontwerpen, foto's, software, codes, video's, muziek, databases, afbeeldingen, informatie, alsmede elke andere creatie die onderhevig is aan bescherming.

In overeenstemming met artikel 10 van Wet 34/2002 betreffende de Diensten van de Informatiemaatschappij en de Elektronische Handel -LSSICE - en artikel 4, lid 4, van Wet 56/2007 van 28 december betreffende maatregelen ter bevordering van de Informatiemaatschappij -LMISI- is de dienstverlener van het domein www.bicgraphic.com de volgende:

BIC Graphic Europe S.A.
Pol. Ind. Entrevias s/n
43006 Tarragona
Spanje
Tel: +34 977 55 60 44
Fax: +34 977 55 15 54

NIF: A08213712

VAT: ESA08213712

BGE is ingeschreven in het handelsregister van Tarragona in volume 1270, pagina. 198, blz. T-14.278.

Webhosting:

IBERMATICA, S.A.
Camino hormigueras, 172
28031 Madrid
Spain

Definities:

BGE: BIC GRAPHIC EUROPE, S.A
Bezoeker: Persoon die de website bezoekt zonder zich te registreren.
Distributeur: Bedrijf of professional, voornamelijk distributeur van de markt voor promotionele producten die als zodanig is gevalideerd door BGE, aan wie toegangsreferenties zijn toegekend die verband houden met het distributeursnummer.
De Website: De website met URL www.bicgraphic.com, eigendom van BGE.

Belangrijke informatie

 1. Doeleinde van de Website

  Het gaat om een commerciële B2B-website. Bevat en publiceert producten, materialen, diensten en inhoud die gerelateerd zijn aan de kernactiviteiten van BGE.

 2. Intellectueel eigendom

  Intellectuele- en industriële-eigendomsrechten omvatten alle rechten verleend door wet- en regelgeving met betrekking tot intellectuele en industriële eigendom die op een of andere manier de economische prestatie van deze rechten kunnen erkennen, evenals andere rechten die door de wet worden aanvaard; dat wil zeggen, de registratie van eigendommen om de bijbehorende rechtsbescherming te verkrijgen.

  Alle inhoud van deze website, of het nu gaat om tekst, foto's of afbeeldingen, bestanden, handelsmerken, handelsnamen of bedrijfsnamen, logo's, kleurencombinaties, toevallig of niet, ontwerpen; de selectie, inhoud en presentatie van de inhoud en informatie die op deze website wordt aangeboden; de benodigde software voor de toegang tot, de navigatie, het onderhoud en het beheer van de website; en alle andere elementen die wettelijk beschermd kunnen worden met betrekking tot intellectuele en industriële eigendom, zijn eigendom van BGE of hun respectievelijke eigenaars of licentiehouders.

  Het is daarom verboden om de beschreven rechten geheel of gedeeltelijk te reproduceren (behalve voor privégebruik), te transformeren, te distribueren, openbaar te maken of anderszins uit te voeren, van de gehele of gedeeltelijke inhoud van deze website, zoals het ontwerp, de verandering of wijziging van het ontwerp of sommige materialen zonder de juiste toestemming, indien verleend. De bezoeker of distributeur is verplicht deze website te gebruiken met volledige inachtneming van de industriële en intellectuele eigendomsrechten.

  In geen geval mag worden geïnterpreteerd dat het verlenen van toegang tot de website aan distributeurs en/of bezoekers een gehele of gedeeltelijke afstand, overdracht, licentie of overdracht van dergelijke rechten impliceert. Het is uitdrukkelijk verboden gegevens te wissen, te omzeilen of te manipuleren die de rechten van hun eigenaars identificeren en die in de inhoud zijn opgenomen. Het is eveneens verboden om alle of een deel van de inhoud van de website te wijzigen, te kopiëren, te hergebruiken, te exploiteren, te reproduceren, openbaar te maken, tweede of volgende publicaties te maken, bestanden te uploaden, per post te versturen, te verzenden, te gebruiken, te bewerken of te verspreiden, ongeacht het middel en/of het apparaat waarmee deze voor openbare of commerciële doeleinden toegankelijk zijn, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BGE.

  BGE behoudt zich het recht voor om het gebruik van het domein of de domeinen die eigendom zijn van BGE en/of die zijn afgeleid van de eigendommen van BGE te voorkomen, omdat dit, vanwege hun gelijkenis, kan leiden tot fouten of verwarring over de tekens, benamingen of zakelijke oorsprong die eigendom zijn van BGE. BGE heeft ook een specifiek gedeelte “ONZE TRADEMARKS” waar u meer informatie kunt vinden over de handelsmerken die eigendom zijn van BGE.

 3. Ontkenning van aansprakelijkheid

  BGE is, via deze website en/of via de sociale media waarin zij een gebruiksrecht heeft, niet verantwoordelijk voor de volgende handelingen:

  Le invitamos a que visite las páginas "Acuerdo del visitante", "Acuerdo del usuario", "Política de privacidad" y "Política de cookies", que son de su interés. Puede obtener más información en función del uso que haga de este sitio web.

  - Het misbruik dat u kunt maken van de beschikbare middelen, in het bijzonder met betrekking tot de website en sociale media en de inhoud die daarin wordt weergegeven.
  - De afwezigheid van virussen en/of andere schadelijke componenten in de media die worden weergegeven of in de server die wordt geleverd, zowel wat betreft de weergave van de inhoud door de distributeurs als wat betreft het downloaden ervan.
  - De inhoud en diensten van derden
  - De onschendbaarheid van deze website en van de middelen of diensten, noch van de gebruikte, gedistribueerde of daaruit verkregen software.
  - De betere of slechtere prestaties van de gehoste inhoud.
  - De schade veroorzaakt door elke persoon, zelf of door derden, die de vastgestelde voorwaarden, regels en instructies overtreedt, voornamelijk deze die voortvloeien uit opinies, opmerkingen en handelingen die gericht zijn op het in diskrediet brengen en/of het schenden van grondwettelijke rechten.
  - De schade veroorzaakt door een inbreuk van BGE op de vastgestelde veiligheidssystemen.
  - De storing van software of plugins - downloads die kunnen worden gemaakt via de link die hiervoor is ontworpen - die nodig is voor het bekijken en beluisteren van bepaalde gehoste inhoud.
  - Elke actie en/of handeling die u onderneemt in verband met de inbreuk op rechten van derden, in het bijzonder met betrekking tot imago, intellectuele of industriële eigendom.

 4. Verbodsbepalingen

  Het is verboden de software of de inhoud te desintegreren, te decompileren, te onderwerpen aan reverse engineering, te subautoriseren of op andere wijze over te dragen, te vertalen, van de software of de inhoud afgeleide werken te maken of enige activiteit uit te voeren die wordt beschermd door wetten op de intellectuele of industriële eigendom. De bezoeker of distributeur dient ten allen tijde de op deze website geïnstalleerde beveiligingen en beveiligingssystemen te respecteren.

 5. Gegevensbeveiliging

  BGE garandeert de volledige toepassing aangaande privacy met betrekking tot de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) en met betrekking tot de Spaanse wetgeving die aan uitvoering van deze Wet refereert. Ten aanzien van de behandeling van persoonsgegevens is BGE consciëntieus ten opzichte van de principes aangaande kwaliteit, transparantie, rechtmatigheid, bewaring, minimalisering en zekerheid. We nodigen u uit om ons Privacybeleid te bezoeken voor meer informatie.

  Wij stellen u hierbij op de hoogte dat de weergegeven of beschikbare persoonlijke gegevens niet worden beschouwd als bronnen die openbaar toegankelijk zijn en dat u daarom geen toestemming verkrijgt - wettelijk of privé - voor het verzamelen, opslaan of verwerken van dergelijke gegevens. Het voorgaande geldt ook voor de sociale media waarop BGE voor dit doel een account heeft, hoewel BGE in dergelijke gevallen persoonsgegevens zal behandelen in overeenstemming met de van kracht zijnde regelgeving, waarbij BGE u aanbeveelt uw privacy te configureren, en niet verantwoordelijk is voor de openbaarmaking en verspreiding van uw persoonlijke gegevens en het gebruik van deze platforms met hun eigen voorwaarden.

 6. Looptijd

  Deze voorwaarden zijn geldig voor de duur van de tentoonstelling. BGE raadt u aan om de inhoud en/of diensten die u gehost en weergegeven heeft, zorgvuldig te lezen. BGE behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk te wijzigen. De wijziging zal van kracht worden zodra deze in de permanente link is gepubliceerd. BGE kan er ook voor kiezen om eenzijdig de toegang tot de inhoud te onderbreken, te staken of te beëindigen, ongeacht de voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van de diensten en/of inhoud. Dergelijke situaties doen geen afbreuk aan de geldigheid van de verbodsbepalingen met betrekking tot het gebruik van de inhoud die in dit artikel zijn uiteengezet.

  In het geval dat een bepaling of bepalingen van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig of onuitvoerbaar zou worden verklaard door een rechtbank, gerechtshof of bevoegd administratief orgaan, dan zal deze nietigheid of onuitvoerbaarheid geen invloed hebben op de andere voorwaarden die van toepassing zijn op grond van de geleverde diensten en/of inhoud. Het niet uitoefenen of handhaven van een recht of bepaling door BGE in deze algemene voorwaarden betekent niet dat BGE afstand doet van dat recht of die bepaling, tenzij dit schriftelijk door BGE is erkend en goedgekeurd.

  Op alle ingevoegde voorwaarden is het Spaanse recht van toepassing. Alle conflicten, onenigheden of situaties die voortvloeien uit deze voorwaarden en/of de specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op elke dienst, zullen worden voorgelegd aan de Gerechtshoven en Rechtbanken van Tarragona, waarbij de partijen uitdrukkelijk afstand doen van hun rechtsbevoegdheid.

 7. Onze wetsteksten

  Wij nodigen u uit om ons beleid en onze overeenkomsten te bekijken:

 

U kunt, afhankelijk van uw gebruik van deze website, meer informatie verkrijgen.

© 2018 BIC Graphic Europe, S.A. – ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN